Sisestage summa: EUR

Tasumisele kuulub: 0.00 EUR

Sisestage ehitise aadress ja tegevuse nimetus

Näide : Riigilõiv Pärnu mnt 130 kuuri lammutamiseks ja sauna püstitamiseks ehituslubade (kirjalike nõusolekute) taotluste läbivaatamise eest. Riigilõiv Pärnu mnt 130 piirdeaia püstitamiseks kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest. Riigilõiv Pärnu mnt 130 büroohoone püstitamisel kasutusloa taotluse läbivaatamise eest.


Sisestage isikukood :

Valige sobiv maksekanal: